Hetkeolukord, nõuanded ja uued meetmed COVID-19 kriisi ajal audiovisuaalsektorile.

Vabariigi valitsus kuulutas 12. märtsil seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse leviku laienemisega Eestis välja eriolukorra. Eriolukord kehtis 17. maini 2020.

Eesti filmitööstuse arengu ja jätkusuutlikkuse toetamiseks hetkeolukorras on Eesti Filmi Instituut kokku pannud alljärgneva materjali, koondades kokku meetmed, mis hetkel riigis kehtivad ja mille järgimine aitab viiruse levikut piirata.

Kogusime valitsuse ja Terviseameti andmete põhjal kokku juhised, mis kehtivad avalikus ruumis ja jagatud töökeskkondades, et nende põhjal luua kokkuvõtlik koodeks audiovisuaalsektorile ajutises COVID-19 aegses töökorralduses toimetamiseks vältimaks enda ja teiste nakatumist.

Praegune elukorraldus on täis teadmatust ning segadus valitseb meie ümber ja sees. See jääb kindlasti kehtima mõneks ajaks ka peale eriolukorra lõppemist. Seepärast on oluline meeles pidada, et eelkõige tuleb säilitada kaine mõistus ning mõistlik ja hooliv suhtumine.

Meeles tuleks pidada, et riske tuleb esmajoones hinnata situatsioonipõhiselt, kohandades meetmeid vastavalt olukorrale, lähtudes produktsiooni suurusest ja töökorraldusest. Antud reeglistik ei pruugi lahendada kõiki kerkivaid probleeme või ohuolukordi, pigem on eesmärk pakkuda abistavat infot teadliku ja ohutu produktsiooni planeerimisel.

Hetkelisel statistikal koroonaviiruse leviku kohta saab silma peal hoida siin.

Ametliku info eriolukorra kohta Eestis leiab
siit.

KOHUSTUSLIKUD NÕUDED TÖÖKESKKONNAS

Produktsioonifirmadel ja tööandjatel on kohustus kinni pidada riiklikest juhistest. Tagada tuleb vajalikud hügieeninõuded ja füüsilise distantseerumise meetmed, et püsiks turvaline ja tervislik töökeskkond. Infektsiooniohu vältimise eest vastutab eelkõige produtsent, kellel on võimalus määrata viiruseohutuse eest vastutav isik.

Iga filmigrupi liige peab end kurssi viima nii kontoris kui ka võtteplatsil kehtestatud ettevaatusreeglitega, sealhulgas ka Terviseameti üldiste juhistega.

 • Avalikus kohas viibimisel kehtib 2+2 reegel*: üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad

*Politsei- ja Piirivalveametile leevendas 2+2 reeglit filmivõtete läbiviimisel. Filmivõtted arvestatakse, kui töökeskkond, mitte avalik koht. Tuleb küll järgida ohutusnõudeid ja võtte planeerimisel meeles pidada Terviseameti juhiseid, kuid PPA luba teadvustab, et igas olukorras pole 2m vahe hoidmine võimalik. Hetkeolukorda arvestades on keelatud massistseenide korraldamine ja kindlasti tuleb võte läbi mõelda ja planeerida selliselt, et hoidutaks tegevustest, mis meelitavad inimesi hulgakesi kogunema, ka spontaanselt. 

 • Hügieenireeglite järgimine
 • Maskide ning desinfitseerimisvahendite kasutamine ja tagamine võttemeeskonnale
 • Haigusmärkide ilmnemisel on kohustuslik jääda koju karantiini (14 päeva).

ÜLDISED ETTEVAATUSABINÕUD/SOOVITUSED AUDIOVISUAALVALDKONNALE

 • Filmitootmisfirmades viiakse enne võtteperioodi läbi koroonaviiruse ennetustöö võttes ühise vastutuse viiruse levitamise takistamiseks võtteplatsil.
 • Analüüsida võimalikke riske ja koostada plaan tagamaks turvaline ja tervislik töökeskkond võtteplatsil vastavalt pidevalt muutuvale olukorrale.
 • Filmivõtete planeerimisel peaks meeskonna arv olema optimaalne ja võimalikult vajadustele vastav. Filmigrupi suuruse planeerimisel tuleb arvesse võtta võttekoha eripära ja selle suurust, et tagada kaitsemeetmete korrektne järgimine.
 • Filmi tootja määrab viiruseleviku tõkestamise eest vastutava isiku, eeldatavasti võttekohtade eest vastutav isik (location manager), kelle vastutada on desinfitseerimisvahendite, maskide, kätepesuvõimaluste ja piltjuhiste olemasolu võtteplatsil. Võttepaikade eest vastutav isik on võtteplatsil koroonaviiruse ohutuse kontaktisik.
 • Filmi tootja koos osakonnajuhtide ja võttepaiga turvalisuse eest vastutava isikuga koostavad võttepäeva eel plaani kaitsemeetmete osas ja iga võttepäeva alguses teeb režissööri esimene assistent (first AD) meeldetuletuse ettevaatusabinõude osas.
 • Filmigrupi liikmel on kategooriliselt keelatud ilmuda võtteplatsile, kui tal on haigusnähud või kui ta tunneb end halvasti. Haigestunud grupiliige peab koheselt koju minema. (Grupiliige võib tööle naasta 14. päeva möödudes tingimusel, et ta on täielikult terve – st ei esine respiratoorseid sümptomeid ega palavikku. Haigestunud grupiliige peab võtma ühendust oma perearstiga).
 • Grupiliige teavitab koheselt filmi tootjat, kui COVID-19 kahtlus leidis kinnitust. COVID-19 diagnoosi kinnitumisel desinfitseeritakse ja puhastatakse töökoht ja töövahendid, mida grupiliige puudutas; selgitatakse välja inimesed, kes olid haigestunud grupiliikmega sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis. Lähikontaktsed peavad jääma koju 14. päevaks ning jälgima oma tervist, ülejäänud töötajad võivad jätkata oma igapäevast töörutiini, kuid peaksid samuti hoolikamalt jälgima oma tervist.
 • Kui grupiliikmel COVID-19 diagnoos ei leidnud kinnitust, peavad teised grupiliikmed igaks juhuks jälgima 14. päeva jooksul oma tervist.
 • Filmivõtete eeltöö ja koosolekud tuleks läbi viia videosilla vahendusel, kui see pole võimalik, siis pidada võimalusel kinni 2+2 reeglist.
 • Ülesannete kavandamisel peaks arvestama riskigruppi kuuluvate inimestega. Riskirühma kuuluvad krooniliste haigustega ja vanemaealised inimesed, kelle organism ja immuunsus võivad olla nõrgemad.
 • Tehnikat ja ühiskasutuses olevaid pindu tuleb puhastada regulaarselt. Soovitus on regulaarselt puhastada ka isiklikke telefone ja teisi kasutusel olevaid digivahendeid.
 • Maskid ning desinfitseerimisvahendite olemasolu tagatakse kõigile võtteplatsil töötavatele inimestele. Maske on soovitatav kasutada eelkõige siseruumides, kus füüsilist distantseerumist võib olla keeruline pidevalt hoida.
 • Grimmi ja kostüümi ruumid peaksid võimalusel olema eraldi. Lähikontaktse töö puhul peab grimmi ja kostüümi meeskond kandma maski ja soovitatavalt ühekordseid kindaid. Võimalusel tegeleb näitlejaga korraga vaid üks meeskonna liige. Jälgida tuleb, et ruumis viibiks võimalikult vähe inimesi.
 • Eelistada võimalusel vabas õhus olevaid võttepaiku. Siseruumides tuleb tagada hea ventilatsioon või ruume õhutada regulaarselt. Kui ruume ei ole võimalik tuulutada, tuleks desinfitseerimisvahendiga regulaarselt pindu puhastada.
 • Võtte eel valmistada ette võimalikult palju, et vältida liigset inimeste kogunemist, kus meeskonnaliikmed peavad kokku puutuma ja pole võimalik järgida 2+2 reeglit.
 • Vähendada paberkandjal olevate jagatavate dokumentide kasutust ja ringlust (call sheedid, stsenaariumid), eelistada digiversioone.
 • Toitlustusega seotud isikud peavad järgima kõrgendatud hügieeninorme. Söömine toimub järgides 2+2 reeglit. Toit ja jook serveeritakse personaalselt või eelnevalt pakendatud portsjonpakendisse.
 • Jälgime Terviseameti prognoose ja järgime riiklikke ettekirjutisi.


Norra Virke produtsentide ühing koostöös, Norra filmitöötajate liidu, režissööride, stsenaristide ja näitlejate gildiga on kokku pannud väga põhjaliku ülevaatliku eeskirja, kus on välja toodud ka juhised eri osakondadele ja abinõud, millele tähelepanu pöörata võtteperioodil ning eel-ja järeltootmises. Soovitame ka sellega end võtete planeerimisel kurssi viia.

INFOKS VÄLISPROJEKTIDE PLANEERIMISEL

Hetkel kehtivad nii Eesti sise- kui ka välispiiri ületamisel ajutised piirangud.

Tallinna ja Stockholmi vahel kehtib liikumisvabaduse piirang huvireiside raames reisijaile.

14. maist taastub mõneti Eesti-Soome vaheline vaba liikumine. Eestisse on lubatud Soomest tulla tööle, õppima või perekondlikul põhjusel.

15. mail taastub Eesti, Läti ja Leedu elanike ning seal seaduslikult viibijate vaba liikumine. Samuti ei pea sellest ajast alates Lätist ja Leedust Eestisse saabujad enam viibima 14 päeva isolatsioonis, v.a väljastpoolt Balti riike saabunud inimesed.

1. juunist taasavatakse Eesti piirid Euroopa riikidest saabuvatele inimestele. Eestisse võivad tulla haigustunnusteta isikud, kes saabuvad Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist.

Hetkeseisuga saab Eestisse siseneda karantiini jäämata, tulles Austriast, Bulgaariast, Hispaaniast, Hollandist, Horvaatiast, Islandilt, Itaaliast, Kreekast, Küproselt, Liechtensteinist, Leedust, Luksemburgist, Lätist, Maltalt, Norrast, Poolast, Prantsusmaalt, Rumeeniast, Saksamaalt, Slovakkiast, Sloveeniast, Soomest, Šveitsist,Taanist, Tšehhist või Ungarist, kui nendes riikides on viibitud 14 päeva vahetult enne Eestisse tulemist.

Eestisse saabudes tuleb viibida 14 päeva karantiinis juhul kui inimene saabub siia riigist, kus viimase 14 päeva COVID-19 haigestunute arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 15. Väiksema haigestunute arvuga riigist tulles, karantiinis viibima ei pea.

Igal reedel uuendatavat infot riikide ja karantiininõuete kohta leiab kriis.ee ja vm.ee lehtedel.

Euroopa Liitu sisenemine on kolmandate riikide, sh USA kodanikele suletud praeguse seisuga kuni 15. juunini (seda on võimalik pikendada). EL-i, sh Eestisse pääseb sel ajal ainult põhjendatud ja vältimatul vajadusel eriloaga. Reisi põhjendatust hindab ja erilube väljastab Eestis Politsei- ja Piirivalveamet. Kui tegemist on ühe-kahe inimesega, kellel on vältimatult vajalik praegu reisida, siis tasub eriluba taotleda. Erandit saab taotleda PPA kodulehel oleva info alusel https://www.politsei.ee/et/juhend/eriolukord.

Eestis viibides ja töötades on vajalik järgida kõiki sel hetkel kehtivad nõudeid.

Tutvu ka Euroopa riikide ja filmi instituutide koostatud tehniliste ja korralduslikke ettevaatusabinõudega European Film Commissions Network kodulehel.

Hoiame mõtetes kokku ja püsime terved!
Tagasiside ja ettepanekud on väga oodatud: film@filmi.ee

 

Viimati uuendatud: 08.06.2020

 

 

Kalender

Uudised

Avati portreefilmide ideekonkurss, uued filmid jõuavad eetrisse 2022. aastal

Eesti Rahvusringhääling koostöös Eesti Filmi Instituudi ja Eesti Kultuurkapitaliga avas ideekonkursi, kuhu oodatakse värskete portreefilmide ideid. Konkursi eesmärk on luua laiale vaatajaskonnale mõeldud uusi dokumentaalfilme, mis portreteerivad Eesti silmapaistvaid kultuuriloojaid, teadlasi, sportlasi, ühiskonnaelu mõtestajad.
Loe lisa